Politicky exponovaná osoba

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je například

 • hlava státu,
 • předseda vlády,
 • vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník),
 • člen parlamentu,
 • člen řídícího orgánu politické strany,
 • vedoucí představitel územní samosprávy,
 • soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,
 • člen bankovní rady centrální banky,
 • vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
 • člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem,
 • velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je:

 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou
 3. v písmenu a), nebo
 4. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Informace o tom, zda jste politicky exponovanou osobou, jsme povinni zjišťovat při jednání s vámi, a to zejména při vzniku smlouvy a v případě ukončování smluv. Toto je prováděno prohlášením klienta na formuláři smlouvy nebo tak lze učinit i písemným čestným prohlášením.