Podmínky soutěže Prázdniny v Římě

Stručná pravidla

 • Soutěží se celkem o 3 čtyřdenní zájezdy do Říma pro dvě osoby od společnosti Čedok.
 • Soutěž trvá od 8. 4. 2015 do 15. 5. 2015.
 • Účastníkem soutěže se stává každý, kdo se v období jejího konání zaregistruje na portál ČSOB
 • Penzijní společnosti www.penzijniportal.cz.
 • Soutěž je určena pro všechny klienty ČSOB Penzijní společnosti, kteří mají uzavřenou platnou smlouvu o důchodovém spoření, doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění
 • Výhercem se stává soutěžící, který se do portálu zaregistruje v pořadí 1000.(tisící), 5000. (pětitisící) nebo 10 000. (desetitisící).

Pravidla soutěže o 3 zájezdy do Říma

Pořadatel a organizátor:

ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (dále jen „ČSOB Penzijní společnost“ nebo „Společnost“ nebo „Pořadatel“)

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Identifikační číslo osoby (IČO) : 61859265

Partner soutěže:

Patria Online, a.s. Se sídlem: Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000.

Identifikační číslo osoby (IČO): 61859273

Soutěžní období:

Soutěž probíhá od 8. 4. 2015 do 15. 5. 2015.

Podmínky účasti:

Účastníkem soutěže může být pouze klient ČSOB Penzijní společnosti, který má se Společností uzavřenou platnou smlouvu o důchodovém spoření, doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci ČSOB Penzijní společnosti a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Účastníkem soutěže  se stává klient Společnosti, který se zaregistruje v soutěžním období do nového portálu ČSOB Penzijní společnosti. Registrace přijaté mimo uvedené období nebudou do soutěže zahrnuty.

Cílem soutěže je registrovat se do nového portálu ČSOB Penzijní společnosti jako 1000., (tisící) 5000. (pětitisící), nebo 10 000. (desetitisící) účastník soutěže. Čísla jsou přidělována chronologicky, dle jednotlivých registrací. Soutěžící, který bude evidován pod některým z těchto čísel, se stává výhercem jedné z cen soutěže.

Seznam jednotlivých registrací klientů ČSOB Penzijní společnosti eviduje společnost Patria Online, a.s., která je zároveň dodavatelem a provozovatelem portálu. Po skončení soutěže ČSOB Penzijní společnost tento seznam registrovaných klientů získá a identifikuje ty soutěžící, kteří se registrovali ve výherním pořadí. Výherci budou bez zbytečného odkladu telefonicky informováni o výhře Pořadatelem soutěže a bude s nimi dohodnuto předání ceny.

Výhry:

V soutěži budou rozdány celkem 3 čtyřdenní zájezdy pro dvě osoby do Říma od společnosti Čedok. Každý z výherních zájezdů je takto specifikován:

Prodloužený víkend v Římě – letecky

Termín: 16. 7. 2015 – 19. 7. 2015.

Zájezd zahrnuje:

 • Leteckou přepravu v turistické třídě vč. tax a příplatků
 • 3 noclehy s bufetovou snídaní v hotelu 3* v centru Říma
 • Transfery
 • Okružní jízdu městem
 • Technického průvodce po celou dobu pobytu
 • Pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.

Popis zájezdu na www.cedok.cz/9073

Oznámení a předání výher:

Pro oznámení výher budou použity kontakty uvedené účastníky při registraci v portálu. Výhry budou předány osobně v sídle ČSOB Penzijní společnosti. Výherce bude kontaktován  bez zbytečného odkladu po datu ukončení soutěže . Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře a předání výhry výherci nebude možné uskutečnit do 15. 6. 2015, jeho výhra bez náhrady propadá.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s tím, aby jeho jméno a příjmení bylo zveřejněno v seznamu výherců, a dále s tím, aby Pořadatel po dobu 5 let od začátku soutěže nebo po uplynutí 1 roku od okamžiku, kdy by došlo k ukončení smluvních vztahů účastníka soutěže k Pořadateli soutěže, zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném v registraci, zejména pak e-mailový kontakt, pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) Pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Účastník soutěže, zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po výše stanovenou dobu zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím Patria Online, a.s. jako partnera soutěže.  Souhlas účastníka soutěže je dobrovolný. Účastník soutěže má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou odvolání, zaslaného na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli.

Doplňující podmínky soutěže:

 • Pořadatel je oprávněn vyřadit ze soutěže ty účastníky soutěže, kteří dle výlučného posouzení Pořadatele nedodržují pravidla soutěže.
 • Účastníci soutěže nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jaká jsou uvedena v těchto pravidlech.
 • Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají Pořadateli.
 • jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel soutěže.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže. Do zahájení soutěže si Pořadatel vyhrazuje právo akci zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla a v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže i v jejím průběhu, přičemž bude vždy zohledňovat zájmy účastníků soutěže. Případnou změnu uveřejní Pořadatel na webové stránce www.csob-penze.cz/soutez, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla s tím, že změna pravidel nabývá účinnosti dnem uveřejnění na uvedené webové stránce.