Oznámení účastníkům penzijního připojištění

Ke dni 1. 1. 2013 došlo k oddělení majetku akcionářů od majetku účastníků penzijního připojištění a ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB se na základě získání povolení k činnosti penzijní společnosti transformoval na Penzijní společnost pod obchodní firmou ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB. Majetek účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem byl vyčleněn do Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB (dále jen “Transformovaný fond Stabilita”), který je jedním z fondů obhospodařovaných Penzijní společností. Všichni účastníci se tak v souladu s Transformačním projektem stali účastníky tohoto Transformovaného fondu Stabilita. Práva účastníků  a nároky z penzijního připojištění se nadále řídí původními penzijními plány s  výjimkou ustanovení souvisejících s transformací, tj. zejména s výší poskytovaného státního příspěvku. Pokud vlastní příspěvek účastníka nedosahuje částky 300 Kč, nenáleží od 1. 1. 2013 státní příspěvek. Naopak, je-li příspěvek účastníka vyšší než 600 Kč, roste i výše státního příspěvku až na 230 Kč měsíčně.

Do poloviny dubna rozešle Penzijní společnost všem účastníkům penzijního připojištění pravidelnou roční informaci o stavu prostředků k 31. 12. 2012. Tento stav je zároveň počátečním stavem účastníka v Transformovaném fondu  Stabilita.

Penzijní společnost obhospodařuje kromě Transformovaného fondu Stabilita i nově vzniklé účastnické fondy ve III. pilíři a důchodové fondy ve II. pilíři. Nelze být současně účastníkem Transformovaném fondu Stabilita a nově vzniklých účastnických fondů, lze však smlouvu o penzijním připojištění kdykoliv vypovědět a požádat o převod prostředků do účastnických fondů téže společnosti (tj. v rámci III. pilíře). Tam je možno nastavit strategii spoření dle vlastního uvážení a vkládat prostředky do některých ze čtyř  nabízených účastnických fondů:

  • ČSOB účastnický povinný konzervativní fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB
  • ČSOB vyvážený účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB
  • ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB
  • ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Převod prostředků je bezplatný a do celkové spořící doby se započítává i započtená pojištěná doba z penzijního připojištění. Statuty těchto fondů jsou k dispozici v sekci „Dokumenty“.

Do Transformovaného fondu Stabilita nemohou vstupovat noví účastníci s výjimkou převodu prostředků účastníka

  • ze zrušeného penzijního fondu (takový případ nenastal, všechny penzijní fondy se transformovaly na penzijní společnosti)
  • ze zanikajícího transformovaného fondu jiné penzijní společnosti
  • z transformovaného fondu, který by se slučoval s jiným transformovaným fondem.

Dalším možným případem převodu prostředků mezi transformovanými fondy je případ, kdy obě penzijní připojištění byla uzavřena ještě před vznikem transformovaných fondů a u jedné ze smluv je přerušeno penzijní připojištění (zakonzervovaná smlouva). V takovém případě je třeba před sjednáním smlouvy o doplňkovém penzijním spoření spojit prostředky do jedné ze smluv.

Pokud hodnota majetku v kterémkoliv transformovaném fondu klesne pod 50 milionů Kč, může ČNB povolit výjimku z investování a umožnit účastníkům takového transformovaného fondu požádat o převod do transformovaného fondu jiné penzijní společnosti.

Krajním případem je situace, kdy hodnota majetku v kterémkoliv transformovaném fondu klesne dokonce pod 5 milionů Kč. Penzijní společnost, která ho obhospodařuje, může  požádat ČNB o odejmutí povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu. K datu podání žádosti musí penzijní společnost informovat zbývající účastníky a umožnit jim převod do jiného transformovaného fondu jimi vybrané penzijní společnosti. Pokud tak neučiní, může ČNB povolit penzijní společnost převést prostředky zbývajících  účastníků do jiného vhodného transformovaného fondu jiné penzijní společnosti, pokud ta s tím souhlasí. Nenajde- li se vhodná společnost, bude penzijní připojištění vypořádáno dávkou, na niž účastníkovi k danému datu vznikne nárok.