Ochrana osobních údajů

Na této stránce vám poskytujeme informace o povinnostech, které nám jako společnosti vyplývají z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje.

Úvodem bychom vám rádi vysvětlili některé základní pojmy:

 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
 • Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 • Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Za soulad těchto činností s platnými právními předpisy, zejm. ZOOÚ, odpovídá. Zpracováním osobních údajů může správce pověřit nebo k němu zmocnit zpracovatele.
 • Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává osobní údaje podle ZOOÚ.
 • Rozsah osobních údajů stanoví správce osobních údajů a rozumí se jím rozsah osobních údajů (například jméno, příjmení, datum narození apod.), které jsou použity pro daný účel zpracování.
 • Zpracování osobních údajů je jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
 • Účel zpracování je konkrétní důvod, ke kterému správce osobních údajů využívá vaše osobní údaje.
 • Příjemce údajů je každá osoba, které jsou osobní údaje zpřístupněny.

Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPS“) a dále také zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, případně jinými právními předpisy, obchodními podmínkami ČSOB PS a technickoorganizačními požadavky ČSOB PS.

Klient, účastník doplňkového penzijního spoření bere na vědomí tyto informace:

a) Poskytnutí osobních údajů účastníkem ČSOB PS je nutné pro uzavření smluvního vztahu s účastníkem. Pokud ČSOB PS tyto osobní údaje nejsou sděleny, nemůže smluvní vztah vzniknout. Rozsah osobních údajů je nezbytný k naplnění účelu doplňkového penzijního spoření, kterým je shromažďování a umísťování příspěvků účastníka, příspěvků placených za účastníka jeho zaměstnavatelem a státních příspěvků do účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností a vyplácení dávek z doplňkového penzijního spoření. K tomuto zpracování osobních údajů není třeba souhlasu klienta, neboť vyplývá z právních předpisů. Jde o tyto případy:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů. Jde například o údaje poskytované orgánům státní správy nezbytné pro získání státního příspěvku, zaměstnavateli za účelem přijetí příspěvku zaměstnavatele ve prospěch účastníka.
 • Zpracování je nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce. Jde zejména o osobní údaje zpracovávané povinně pro účely identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Jde například o údaje zpracovávané pro účely vyřízení reklamace, posouzení věcných a právních rizik při posouzení obchodu účastníka.

Osobní údaje klientů ČSOB Penzijní společnosti, a.s. člena skupiny ČSOB jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy těmito subjekty: Československá obchodní banka, a. s., Českomoravská stavební spořitelna, a. s., ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Patria Finance, a. s., Česká pošta, s.p., Iron Mountain Česká republika, s.r.o., Asseco Central Europe, a.s., Cleverlance Enterprise Solution a.s., Hypoteční banka, a. s.

b) Správce osobních údajů může zpracovávat vaše osobní údaje mimo zákonné výjimky jen s vaším souhlasem. Udělení souhlasu se zpracováním údajů za účelem marketingového zpracování a nabídky produktů na míru všemi členy skupiny ČSOB je dobrovolné.

Skupinu ČSOB tvoří Československá obchodní banka, a.s., Hypoteční banka, a. s., Českomoravská stavební spořitelna, a. s., ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, ČSOB Factoring, a. s., ČSOB Leasing, a. s, ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o., ČSOB Pojišťovací servis, s.r.o., člen holdingu ČSOB, Patria Online, a. s., Patria Finance, a. s., Patria Corporate Finance, a. s., Patria investiční společnosti, a. s. a ČSOB Advisory, a. s. Aktuální seznam najdete na internetových stránkách www.csob.cz.

Souhlas se zpracováním údajů za účelem marketingového zpracování a nabídky produktů na míru všemi členy skupiny ČSOB platí od jeho udělení do uplynutí 5 let od ukončení všech smluvních vztahů s členy skupiny ČSOB. Nestane-li se účastník klientem skupiny ČSOB, pak pouze po dobu 1 roku od udělení souhlasu. Souhlas může účastník písemně odvolat.

c) Osobní údaje jsou zpracovávány ČSOB PS a také jejími smluvními partnery, kteří jsou zpracovateli osobních údajů pro ČSOB PS. ČSOB PS uzavírá se zpracovateli osobních údajů smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 ZOOÚ. Smluvními partnery jsou zejména členové skupiny ČSOB, smluvní zástupci, kteří na základě smluvního vztahu s ČSOB PS vyhledávají a získávají zájemce o doplňkové penzijní spoření, sepisují s nimi smlouvy o doplňkovém penzijním spoření, vyhotovují dodatky k těmto smlouvám a poskytují další služby ve prospěch jimi získaných účastníků, resp. i další subjekty zabezpečující činnosti ČSOB PS v souladu se stanoveným účelem zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou ČSOB PS zpracovávány automaticky i manuálně a uchovávány v listinné a elektronické podobě. Smluvní partneři zpracovávají osobní údaje účastníků ČSOB PS stejným způsobem.

Poučení:
Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, správce je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů subjektu údajů, příjemci, případně kategoriích příjemců. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů může za správce plnit zpracovatel osobních údajů.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektů údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat správce nebo konkrétního zpracovatele osobních údajů o vysvětlení,
  • požadovat, aby správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Aktualizace informací o zpracování osobních údajů se uveřejňuje na internetových stránkách penzijní společnosti (www.csob-penze.cz).