ČSOB vyvážený účastnický fond

Pro investory, kteří chtějí vyšší výnos a nevadí jim vyšší riziko
kolísání hodnoty investice než u konzervativních fondů.
Fond investuje hlavně do dluhopisů a akcií. Akciová složka bývá max. 60 %.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 7 200 Kč Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 12. 2023

Ing. Martin Horák

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB vyváženého účastnického fondu jak do akcií, tak do dluhopisů, zaznamenalo portfolio od začátku roku výkonnost ve výši 15,86 % a 45,16 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v roce 2023 charakteristický růstem cen akcií i dluhopisů. Akciové trhy podpořily relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami, stále silná ekonomická aktivita především v USA a dobré zisky společností. Ve třetím čtvrtletí prošly akcie korekcí po oznámení americké centrální banky, že bude držet úrokové sazby vyšší po delší dobu, než s čím finanční trhy původně počítaly, což snížilo atraktivitu akcií. Kompletní otočku ovšem přineslo poslední čtvrtletí, ve kterém byla nově potvrzena síla dezinflačního trendu. Vyhlídka na bližší snižování úrokových sazeb významnými centrálními bankami obnovila optimismus investorů a akcie vykázaly za poslední čtvrtletí i celý rok 2023 nadprůměrnou výkonnost.

Důvodem růstu cen byla stabilita základních úrokových sazeb ze strany České národní banky na úrovni 7 %, snižující se inflace v ČR a zpomalování české i světové ekonomiky. Ceny dluhopisů postupně podporovalo i očekávání, že základní úrokové sazby se koncem roku mohou v ČR začít snižovat. Prvního snížení repo sazby ČNB 0,25 procentního bodu jsme se dočkali již v prosinci a trend snižování by měl pokračovat i v roce 2024.

V portfoliu účastnického fondu se nachází jak akcie, tak dluhopisy a hotovost. V akciové části jsme udržovali vyšší podíl USA, nižší podíl Evropy a přikupovali jsme technologické společnosti. V případě dluhopisové části jsme v roce 2023 postupně dokupovali střednědobé a dlouhodobé dluhopisy a zvyšovali citlivost portfolia na očekávaný pohyb výnosů; v závěru roku jsme po silném růstu cen dlouhodobých dluhopisů na tomto segmentu částečně realizovali zisk.

Náš základní scénář pro rok 2024 předpokládá pokračování dezinflace ve vyspělých ekonomikách následované snižováním úrokových sazeb centrálními bankami. Tento typ prostředí bývá obecně poměrně příznivý pro akcie i dluhopisy. Riziky pro tento scénář jsou především možnost prudšího zpomalení světové ekonomiky, které by bylo nepříznivé zejména pro akciové investice, anebo naopak reakcelerace inflace, která by mohla být problematická jak pro akcie, tak pro dluhopisy.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

var pieDataChart = [{"item_name":"Bankovn\u00ed \u00fa\u010dty a depozita","item_value":788599386,"item_percent":15.42},{"item_name":"Dluhov\u00e9 cenn\u00e9 pap\u00edry","item_value":2110695328,"item_percent":41.280000000000001},{"item_name":"Akcie a pod\u00edlov\u00e9 listy","item_value":2182490977,"item_percent":42.68},{"item_name":"Ostatn\u00ed aktiva","item_value":31624170,"item_percent":0.62}]; var chartColors = ["#092f68","#fbc319","#C50101","#ee602f","#782f87","#f4a16a","#78c31c"];

Datum: 28. 2. 2024

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,4942 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 5 191 444 914,69 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 3 474 344 303,18

Skladba majetku fondu k 31.1. 2024

Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 10 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.