ČSOB pro penzi účastnický fond

Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Díky akciové složce, která může může být až 30 %, však nabízí
možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní
účastnický fond.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 12. 2022

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB pro penzi účastnického fondu do akcií, dluhopisů a do hotovosti zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 1,63 % od začátku roku a 5,74 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v roce 2022 charakteristický poklesem cen akcií a poklesem cen dluhopisů. Akciové i dluhopisové trhy byly pod tlakem z důvodu rostoucí inflace, velmi rychlého zvyšování úrokových sazeb ve světě a v neposlední řadě i z důvodu vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu a obav z negativního vlivu na ziskovost firem. V ČR k růstu výnosů, a tedy poklesu cen dluhopisů, přispěla ještě Česká národní banka zvýšením úrokových sazeb na 7 % z 3,75 % a akcelerace inflace až na úroveň 16,2 % z 6,6 % na konci roku 2021. Inflace aktuálně představuje celosvětový problém, který ještě dále zvýraznil rusko-ukrajinský konflikt a nárůst cen za energie.

V portfoliu účastnického fondu se nachází hotovost, dluhopisy a akcie. V akciové části jsme udržovali vyšší podíl USA na úkor Evropy. V případě dluhopisové části jsme v průběhu prvních třech čtvrtletí udržovali velmi nízkou citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a preferovali krátkodobé úložky. Ve čtvrtém čtvrtletí jsme postupně zvyšovali pozici v amerických státních dluhopisech až ke 40% podílu v portfoliu.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům jsme na akcie nadále opatrnější a očekáváme, že rozkolísanost akciového trhu bude pokračovat. Z dlouhodobého pohledu je však pravděpodobné, že větší část poklesu již máme na akciových trzích za sebou. V případě dluhopisů došlo z velké části k očekávanému nárůstu výnosů a plánujeme zainvestovanost do dluhopisů nadále zvyšovat tak, aby portfolio z vyšší úrovně výnosů v průběhu roku 2023 profitovalo.

Výše uvedený text má pouze informativní charakter a je subjektivním stanoviskem autora. Nejedná se o analýzu či penzijní doporučení ve smyslu zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 23. 1. - 29. 1. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0709 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 145 497 684,70 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 069 690 059,00

Skladba majetku fondu k 31. 12. 2022

 Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Spočítejte si
kolik peněz si do důchodu odnesete vy

Je mi
Věk není v platném rozsahu 0 – 100 let.
let.
Jsem schopen měsíčně spořit
Měsíční příspěvek není v platném rozsahu 100 - 99 999 Kč.
Kč.
Zaměstnavatel přispěje
Příspěvek zaměstnavatele není v platném rozsahu
0 – 99 999 Kč.
Kč.

1 256 289 Kč

Vlastní výnos 612 729 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 0 Kč
Státní příspěvky 85 560 Kč
Příspěvky zaměstnavatele 372 000 Kč

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Dále předpokládáme průměrné roční zhodnocení ve výši 3 % p. a., které vychází z dlouhodobých výkonností vyvážených strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota majetku v účastnických fondech může stoupat i klesat a není zaručena návratnost investice.