ČSOB pro penzi účastnický fond

Fond investuje zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.
Díky akciové složce, která může může být až 30 %, však nabízí
možnost zajímavějšího zhodnocení než ČSOB povinný konzervativní
účastnický fond.

 

  • Státní příspěvky až 2 760 Kč ročně
  • Daňová úspora až 3 600 Kč ročně
  • Možnost vyššího zhodnocení
  • Příspěvek zaměstnavatele

Informace
o zhodnocení fondu

Vývoj zhodnocení prostředků ve fondu

Komentář správce fondu

 

ke 31. 3. 2023 

Ing. Radim Kotrouš, CFA

portfolio manažer

Vzhledem k zainvestování ČSOB pro penzi účastnického fondu do akcií, dluhopisů a do hotovosti zaznamenalo portfolio výkonnost ve výši 2,69 % od začátku roku a 8,58 % od založení fondu.

Vývoj na finančních trzích byl v prvním čtvrtletí roku 2023 charakteristický růstem cen akcií i růstem cen dluhopisů. Akciové trhy podpořilo znovuotevření Číny po covidových omezeních, relativně silný trh práce, stabilizace na trhu s komoditami a stále silná ekonomická aktivita. Důvodem růstu cen dluhopisů byla stabilizace inflace, její pomalý pokles, očekávání brzkého konce zvyšování úrokových sazeb ve světě a obavy o zdraví finančního sektoru.

V portfoliu účastnického fondu se nachází hotovost, vysoce kvalitní dluhopisy a akcie. V akciové části jsme udržovali vyvážený podíl Ameriky a Evropy s tím, že významná část akcií je investována do defenzivních titulů. V případě dluhopisové části jsme v průběhu prvního čtvrtletí udržovali nižší citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb a preferovali krátkodobé úložky.

Vzhledem k přetrvávajícím rizikům mělké recese jsme na akcie aktuálně neutrální a očekáváme, že rozkolísanost akciového trhu bude pokračovat. Z dlouhodobého pohledu je však pravděpodobné, že slabou výkonnost z roku 2022 již máme na akciových trzích za sebou. V případě dluhopisů došlo z velké části k očekávanému nárůstu výnosů a plánujeme zainvestovanost do dluhopisů nadále zvyšovat tak, aby portfolio z vyšší úrovně výnosů v průběhu roku 2023 profitovalo.

Výše uvedený text je stanoviskem portfolio manažera a nejedná se o penzijní doporučení ve smyslu § 138 zákona č. 427/2011 Sb. (Zákon o doplňkovém penzijním spoření).

Historický
vývoj fondu

Vývoj a skladba majetku

Období: 29. 5. - 4. 6. 2023

Aktuální hodnota penzijní jednotky: 1,0977 Kč

Aktuální hodnota fondového vlastního kapitálu: 1 472 688 922,46 Kč

Aktuální celkový počet penzijních jednotek: 1 341 607 402,06

Skladba majetku fondu k 30.4.2023

 Bankovní účty a depozita
Dluhové cenné papíry
Akcie a podílové listy
Ostatní aktiva

Hodnota penzijní jednotky
Počet penzijních jednotek
Aktuální hodnota kapitálu

Výpočty předpokládají čerpání naspořené částky v 60 letech, minimálně však po 5 letech spoření. Průměrné roční zhodnocení vychází z dlouhodobých výkonností příslušných strategií po odečtení všech poplatků ve prospěch ČSOB Penzijní společnosti. Uvedený výnos je očekávaný a není zárukou skutečného budoucího výnosu. Hodnota penzijního spoření může kolísat. Návratnost investované částky není zaručena. Informace o rizicích spojených se spořením v účastnických fondech jsou uvedeny ve statutech fondů.