Nalaďte si nové daňové úlevy

Dovolte nám, abychom vás seznámili s novinkami v systému penzijního připojištění od 1. 1. 2013 a nabídli vám úpravu smluvních podmínek tak, abyste využili jak maximální možné výše poskytovaného státního příspěvku, tak i možnost optimálně využít daňových úlev o příspěvky zaplacené na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Využijte nový program OPTIMAX.

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně s účinností níže poskytovaných státních příspěvků.

S úpravou výše státního příspěvku souvisí i změna hranice pro nárok na snížení základu daně. Od zdaňovacího období roku 2013 nárok na snížení základu daně vzniká, pokud úhrn příspěvků zaplacených ve sjednané výši na zdaňovací období přesáhne 12000 Kč (do konce roku 2012 to bylo 6000 Kč), maximálně však o 12000 Kč. Pokud využíváte  program OPTIMUM, který umožňuje daňovou optimalizaci a zároveň maximální možné čerpání státního příspěvku za podmínek platných pouze do konce roku 2012, navrhujeme vám upravit svoji smlouvu s datem účinnosti změny od následujícího měsíce po podání žádosti a sjednat si nový program OPTIMAX, který bude reagovat na nové podmínky.

Zvolením programu OPTIMAX sjednává účastník měsíční příspěvek v pevné výši stanovené v rozmezí 1000 Kč až 2000 Kč, a to pro měsíce leden až listopad kalendářního roku; pro měsíc prosinec je měsíční příspěvek účastníka stanoven rozdílem částky 24000 Kč a součtu měsíčních příspěvků připsaných ve skutečné výši za leden až listopad tohoto roku a připsán ve skutečně zaplacené výši. V případě zániku penzijního připojištění výplatou jednorázového vyrovnání se použije veškeré předplatné k navýšení příspěvku na měsíc, na který byl poslední měsíční příspěvek zaplacen. Stanovením příspěvku mimo uvedené rozmezí se ruší sjednání programu OPTIMAX. Volbou programu OPTIMAX automaticky volíte možnost využití všech příspěvků, tedy i těch poslaných nad rámec sjednané částky, k získání maximálního nároku na snížení základu daně o příspěvky zaplacené na penzijní připojištění.

Zvolením druhé varianty, tj. stanovením pevně sjednaného měsíčního příspěvku, rozhodujete primárně o výši nároku na státní příspěvek. Pokud zvolíte částku vyšší než 1000 Kč, vznikne vám rovněž nárok na daňové úlevy, avšak pouze o úhrn částek přesahujících 1000 Kč. Budete-li chtít využít daňové úlevy i o případný mimořádný příspěvek poslaný nad rámec sjednané částky, je třeba smluvně upravit sjednanou výši příspěvku např. na měsíc prosinec zdaňovacího období.

Pokud se rozhodnete pro zachování stávajícího programu OPTIMUM, budete po měsíce leden až listopad čerpat státní příspěvek dle skutečně zaplacených plateb, maximálně však 130 Kč (částka odpovídající Vašemu vlastnímu příspěvku ve výši 500 Kč). Nárok na snížení základu daně pak bude činit maximálně 6000 Kč. Prosíme, zvažte své rozhodnutí.

V případě, že jste se pro některou z variant rozhodl/a, prosíme, zvolte ji na lístku na návrh změn smluvních podmínek, který naleznete níže jako soubor ke stažení a podepsaný lístek pošlete na adresu: ČSOB Penzijní společnost, Radlická 333/150, 150 57  Praha 5.

Změna nabude účinnosti nejdříve prvním dnem následujícího měsíce po podání žádosti. Prosím, upravte od požadovaného data i výši posílaného příspěvku na penzijní připojištění (číslo účtu 213 031 003/2700, variabilní symbol viz číslo Vaší smlouvy).

Neprovedete-li danou změnu, zůstane Vám zachován program OPTIMUM ve své současné podobě. Podrobnější informace Vám poskytnou naši pracovníci na informační lince 495 800 600 denně od 8 do 17 hodin, v pátek do 16 hodin. Své dotazy můžete rovněž adresovat na csobps@csob.cz.