Jak probíhá online sjednání smlouvy

K založení penzijního spoření online potřebujete:

 • České občanství a trvalý pobyt v ČR
 • Občanský průkaz
 • Účet v české bance vedený na vaše jméno
 • Řidičský průkaz nebo cestovní pas
 • Mobilní telefon s českým číslem

Jak to probíhá?

 • Vyfotíte své doklady totožnosti
 • Zadáte pár údajů
 • Podepíšete smlouvu SMSkou
 • Pošlete ověřovací platbu

Případně si můžete zvolit, aby vám smlouvu k podpisu přivezl kurýr. Podmínkou je české občanství a trvalý pobyt v ČR, občanský průkaz a telefon s českým číslem.

Jak to probíhá?

 • Do 2 pracovních dnů vás bude kontaktovat kurýr a přiveze vám smlouvu k podpisu. 
 • Smlouvu si tedy nemusíte sami tisknout, kurýr ji pro vás přiveze připravenou.
 • Na schůzku s kurýrem si prosím připravte svůj průkaz totožnosti.

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavírané na dálku máte právo odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat ČSOB Penzijní společnost formou jednostranného právního úkonu tj. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo předaným distributorovi ČSOB Penzijní společnosti. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (pdf, 106 kB), není to však vaší povinností. Váš podpis na odstoupení musí být ověřen úředně nebo osobou k tomu ČSOB Penzijní společností pověřenou, např. u distributorů.

Lhůta k uplatnění práva na odstoupení je zachována, pokud bylo oznámení písemně odesláno před uplynutím této lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

V případě odstoupení od smlouvy budou klientovi vyplaceny finanční prostředky bez zbytečného odkladu poté, co ČSOB Penzijní společnosti došlo řádné oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který použil účastník k platbě měsíčního příspěvku/předplatného. V případě úhrady příspěvků formou SIPO, budou finanční prostředky vráceny poštovní poukázkou na korespondenční adresu, kterou klient uvedl ve smlouvě. Pokud by klient určil jinak, musel by být jeho podpis úředně ověřen.

ČSOB Penzijní společnost začne poskytovat finanční službu před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy (investovat vložené finanční prostředky v souladu se zvolenou investiční strategií) v souladu se zákonem, na základě žádosti klienta, která je součástí a podmínkou uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření na dálku. V případě odstoupení od smlouvy budou vyplaceny finanční prostředky ve výši jejich aktuální hodnoty vypočtené dle pravidel o doplňkovém penzijním spoření k datu doručení oznámení o odstoupení. Za dobu poskytování finanční služby bude klient hradit stejné poplatky a náklady jako účastníci doplňkového penzijního spoření, tedy zejména odměnu za obhospodařování majetku účastnického fondu, jak je uvedena v platném ceníku. V důsledku zainvestování prostředků může vlivem pohybu hodnoty penzijní jednotky dojít k poklesu hodnoty investice a klient tak obdrží nižší částku, než kterou do doplňkového penzijního spoření vložil.

Není-li právo na odstoupení řádně uplatněno ve stanovené lhůtě, nelze již od této smlouvy odstoupit.

Pokud Penzijní společnost při uzavírání smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavírané jako smlouva o finančních službách uzavíraných na dálku neposkytne klientovi veškeré informace nebo mu poskytne klamavé informace, má klient právo od uzavřené smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku odstoupit ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o porušení povinností ČSOB Penzijní společnosti dozví nebo dozvědět měl a mohl.