Roční výpisy

Transformovaný fond Stabilita
Smlouvy uzavřené do 30. listopadu 2012

Účastnické fondy
Smlouvy uzavřené po 1. 1. 2013

Roční výpis
z penzijního připojištění

Stav vašeho osobního účtu

Stav osobního účtu

2a Stav vašeho osobního účtu
Stav vašeho osobního účtu Součet všech přijatých plateb (starobní + výsluhová + předplatné + stabilizační fond + prémiový fond) po odečtení výplat z účtu celkem
2b Osobní účet
Měsíční příspěvky Suma příspěvků placených účastníkem, které byly použity na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku ve prospěch starobní nebo výsluhové penze
Příspěvky zaměstnavatele Suma příspěvků placených zaměstnavatelem ve prospěch účastníka evidovaných na osobním účtu účastníka ve prospěch starobní nebo výsluhové penze
Státní příspěvky Suma státních příspěvků připsaná ve prospěch transformovaného fondu u penzijní společnosti (bez převodů) k datu vygenerování výpisu ve prospěch starobní nebo výsluhové penze
Výnosy z příspěvků a předplatného Suma podílů na výnosech hospodaření fondu připadající na příspěvky účastníka a zaměstnavatele od počátku spoření ve prospěch starobní nebo výsluhové penze
Výnosy ze státních příspěvků Suma podílů na výnosech hospodaření fondu připadající na státní příspěvky od počátku spoření ve prospěch starobní nebo výsluhové penze
Výplaty z účtu celkem Hodnota vyplacené části prostředků k 31.12.2019
Předplatné Suma příspěvků placených účastníkem dosud nepoužitých na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku. Součet příspěvků účastníka a předplatného tvoří veškeré platby uhrazené účastníkem.
Stabilizační fond Stabilizační fond byl vytvořen na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, a to z části zisku, která podle zákona náleží akcionářům penzijního fondu a jíž se akcionář vzdal ve prospěch účastníků penzijního připojištění. Nárok na prostředky evidované ve prospěch účastníka ve stabilizačním fondu vzniká okamžikem vzniku nároku na starobní penzi nebo výsluhovou penzi (nebo na jednorázové vyrovnání místo ní) v Transformovaného fondu Stabilita a po splnění pojištěné doby minimálně 60 měsíců. Pokud byly splněny podmínky pro vznik nároku v roce 2019 je obsah Stabilizačního fondu je připsán ve prospěch výnosů dané penze.
Prémiový fond Jeho obsah je připsán v okamžiku výplaty dávky

 

Přiznané státní příspěvky

Zhodnocení prostředků

4. Přiznané státní příspěvky
Přiznané státní příspěvky Součet přiznaných státních příspěvků za rok 2019
Státní příspěvek  -  čtvrtletí Měsíc v daném období
Částka v Kč Částka státního příspěvku za měsíc v daném období
Přehled plateb a výplat

Přehled plateb a výplat

3. Přehled plateb a výplat
Přehled pohybů na účtu Součet položek: přehled plateb a výplat + přiznané státní příspěvky + zhodnocení prostředků za období + převod prostředků od jiné penzijní společnosti.
Přehled plateb a výplat Součet plateb a výplat za rok 2019
Datum připsání Datum připsání platby na účet depozitáře/datum odepsání z účtu depozitáře
Částka v Kč Připsaná platba v korunách
Typ platby Přehled zkratek pohybů účtu viz samostatná tabulka níže

Typ platby

Zkratka Popis pohybu Typ platby
UCA Příspěvek účastníka Přijatá
ZAM Příspěvek zaměstnavatele Přijatá
STP Státní příspěvek Přijatá
CLEAN Promlčení Vyplacená
DAN Odvod srážkové daně Vyplacená
DAV Výplata dávky Vyplacená
DAVV Vrácená výplata dávky Vyplacená
DOT Dotace účtu Přijatá/Vyplacená
POP Poplatek Vyplacená
POPB Bankovní poplatek / poplatek za složenku Vyplacená
PRSTP Převod státních příspěvků Přijatá
PRSTPS Storno převodu státních příspěvků Přijatá
PRUCA Převod příspěvků účastníka Přijatá
PRUCAP Převod příspěvků účastníka - předplatné Přijatá
PRUCAS Storno převodu příspěvků účastníka Přijatá
PRVYNSTP Převod výnosů ze státních příspěvků Přijatá
PRVYNSTPS Storno převodu výnosů ze státních příspěvků Přijatá
PRVYNUCA Převod výnosů z příspěvků účastníka Přijatá
PRVYNUCAS Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka Přijatá
PRZAM Převod příspěvků zaměstnavatele Přijatá
PRZAMP Převod příspěvků zaměstnavatele - předplatné Přijatá
PRZAMS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele Přijatá
STPN Náhrada státního příspěvku Přijatá
TFSTP Převod státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFSTPS Storno převodu státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFUCA Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFUCAP Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) - předplatné Přijatá
TFUCAS Storno převodu příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNSTP Převod výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNSTPS Storno převodu výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNUCA Převod výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNUCAS Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFZAM Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 Přijatá
TFZAM2K Převod příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 Přijatá
TFZAM2KS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 Přijatá
TFZAMP Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 - předplatné Přijatá
TFZAMS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 Přijatá
UCAN Náhrada platby účastníka Přijatá
UCAS Storno příspěvku účastníka (odidentifikace platby) Přijatá
VSTP Vratka státních příspěvků Přijatá
VYP Výplata převodu / vratky Vyplacená
ZAMS Storno příspěvku zaměstnavatele (odidentifikace platby) Přijatá
ZAO Zaokrouhlení Vyplacená
Adresní část a nastavení smlouvy

Adresní a identifikační část

1a Adresní část
Adresní část Výpis odesíláme na zasílací adresu, tj. na korespondenční adresu, je-li uvedena, jinak na adresu trvalého bydliště. Pokud jste se zaregistroval/a do Penzijního portálu, obdržíte svůj výpis elektronicky do Penzijnímu portálu. V případě, že je na smlouvě uveden opatrovník, je výpis adresován jemu.
1b Nastavení smlouvy
Platnost smlouvy u ČSOB PS od Datum, od kdy je smlouva účinná
Měsíční příspěvek účastníka Sjednaná výše vašeho příspěvku
Příspěvek zaměstnavatele Ano v případě, že je sjednán příspěvek zaměstnavatele Ne v opačném případě
Způsob placení Způsob úhrady vašeho příspěvku (bankovní převod, poštovní poukázka, SIPO)
Pojištěná doba Doba placení příspěvků ve prospěch účastníka v měsících V případě převedení prostředků z jiné penzijní společnosti je započtena i pojištěná doba z penzijního připojištění u této společnosti (1 zaplacený měsíc = 1 pojištěný měsíc). Pojištěná doba se započítává pouze v případě, že měsíční příspěvek dojde v daném měsíci.
Program daňové optimalizace Vyjadřuje, zda účastník sjednal program pro optimalizaci státních příspěvků a možnost uplatnění nároku na snížení základu daně z příjmu Více o Programu daňové optimalizace
Zhodnocení prostředků v transformovaném fondu

Zhodnocení prostředků

4. Zhodnocení prostředků za rok 2019
Zhodnocení prostředků za období 1/2019 - 12/2019 Výše zhodnocení vyjádřená v procentech a v celkové částce
Výnosy z příspěvků a předplatného Připsané výnosy z příspěvků účastníka a předplatného
Výnosy ze státních příspěvků Připsané výnosy ze státních příspěvků
Převod prostředků od jiné společnosti

Převod prostředků od jiné společnosti

6. Převod prostředků od jiné penzijní společnosti
Převod prostředků od jiné penzijní společnosti Celková suma prostředků převedených v loňském roce z jiné penzijní společnosti
Převod od Název penzijní společnosti, ze které byly převedeny vaše prostředky (pokud došlo v daném období k převodu)
Měsíční příspěvky Celková výše vašich měsíčních příspěvků, která byla převedena od jiné penzijní společnosti
Státní příspěvky Celková výše připsaných státních příspěvků, která byla převedena od jiné penzijní společnosti
Výnosy Celková výše připsaných výnosů, která byla převedena od jiné penzijní společnosti
Předplatné Celková výše předplatného, která byla převedena od jiné penzijní společnosti
   

Roční výpis
z doplňkové penzijní spoření

Penzijní společnost vede každému účastníku doplňkového penzijního spoření osobní penzijní účet, na kterém eviduje prostředky účastníka, zaměstnavatele a státu a penzijní jednotky ve zvolených účastnických fondech.

 • Odeslání ročního výpisu je zdarma.
 • Výpisy odešleme do 1 měsíce po skončení kalendářního roku, tedy do konce ledna.
 • Výpisy odešleme na zasílací adresu, tedy na korespondenční adresu, je-li uvedena, jinak na adresu trvalého bydliště.
          Pokud jste se zaregistroval/a do Penzijního portálu, obdržíte roční výpis pouze elektronicky do Penzijního portálu. Po 17. lednu          2020 ho naleznete v záložce Výpisy a dokumenty.

Výpis osobního penzijního účtu doplňkového penzijního spoření byl sestaven v souladu s § 125 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření a obsahuje údaje požadované tímto zákonem.

Následující popis by měl přispět ke snadnějšímu porozumění jednotlivým údajům uvedeným ve výpisu. Výpis se skládá z několika částí, které tvoří samostatný celek.

Pohyb prostředků na osobním účtu

Pohyby na osobním penzijním účtu -detail

6. Pohyby prostředků
6a) Peněžní podúčet
Datum platby Datum připsání platby na účet depozitáře / datum odepsání platby z účtu depozitáře
Typ platby Přehled zkratek pohybů účtu viz samostatná tabulka níže
Platba v Kč Částka platby v Kč připsaná na účet depozitáře
6b) Majetkový podúčet
Datum nákupu/prodeje Datum nákupu / prodeje penzijních jednotek do portfolia účastníka
GUF ČSOB garantovaný účastnický fond
DUF ČSOB dynamický účastnický fond
VUF ČSOB vyvážený účastnický fond
KUF ČSOB účastnický povinný konzervativní fond
Počet jednotek Počet jednotek nakoupených za připsané prostředky
Kurz Hodnota penzijní jednotky k datu nákupu/prodeje

Typ platby

Zkratka Popis pohybu Typ platby
UCA Příspěvek účastníka Přijatá
ZAM Příspěvek zaměstnavatele Přijatá
STP Státní příspěvek Přijatá
CLEAN Promlčení Vyplacená
DAN Odvod srážkové daně Vyplacená
DAV Výplata dávky Vyplacená
DAVV Vrácená výplata dávky Vyplacená
DOT Dotace účtu Přijatá/Vyplacená
POP Poplatek Vyplacená
POPB Bankovní poplatek / poplatek za složenku Vyplacená
PRSTP Převod státních příspěvků Přijatá
PRSTPS Storno převodu státních příspěvků Přijatá
PRUCA Převod příspěvků účastníka Přijatá
PRUCAP Převod příspěvků účastníka - předplatné Přijatá
PRUCAS Storno převodu příspěvků účastníka Přijatá
PRVYNSTP Převod výnosů ze státních příspěvků Přijatá
PRVYNSTPS Storno převodu výnosů ze státních příspěvků Přijatá
PRVYNUCA Převod výnosů z příspěvků účastníka Přijatá
PRVYNUCAS Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka Přijatá
PRZAM Převod příspěvků zaměstnavatele Přijatá
PRZAMP Převod příspěvků zaměstnavatele - předplatné Přijatá
PRZAMS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele Přijatá
STPN Náhrada státního příspěvku Přijatá
TFSTP Převod státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFSTPS Storno převodu státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFUCA Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFUCAP Převod příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) - předplatné Přijatá
TFUCAS Storno převodu příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNSTP Převod výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNSTPS Storno převodu výnosů ze státních příspěvků z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNUCA Převod výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFVYNUCAS Storno převodu výnosů z příspěvků účastníka z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) Přijatá
TFZAM Převod příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 Přijatá
TFZAM2K Převod příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 Přijatá
TFZAM2KS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele do roku 2000 Přijatá
TFZAMP Převod příspěvků zaměstnavatele z  Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 - předplatné Přijatá
TFZAMS Storno převodu příspěvků zaměstnavatele z Transformovaného fondu (penzijního připojištění) po roce 2000 Přijatá
UCAN Náhrada platby účastníka Přijatá
UCAS Storno příspěvku účastníka (odidentifikace platby) Přijatá
VSTP Vratka státních příspěvků Přijatá
VYP Výplata převodu / vratky Vyplacená
ZAMS Storno příspěvku zaměstnavatele (odidentifikace platby) Přijatá
ZAO Zaokrouhlení Vyplacená
Úplata penzijní společnosti

Úplata penzijní společnosti

5. Úplata penzijní společnosti a roční výkonnost fondů

Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v účastnických fondech, která je tvořena:

 • Úplatou za správu majetku v účastnických fondech
 • Úplatou za zhodnocení majetku v účastnických fondech

Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí penzijní společnost v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením třetím osobám.

Úplata za správu majetku (%) Výše úplaty za obhospodařování majetku jednotlivých účastnických fondů uváděná v procentech z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v účastnickém fondu
Úplata za správu majetku nesmí překročit hodnoty stanovené ve statutech jednotlivých účastnických fondů, maxima jsou pak stanovena zákonem č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření)
Hodnoty pro rok 2018:
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond    0,40 %
ČSOB garantovaný účastnický fond                     1,00 %
ČSOB vyvážený účastnický fond                           1,00 %
ČSOB dynamický účastnický fond                        1,00 %
Úplata za správu majetku (Kč) Každý účastník se na celkové úplatě za správu majetku podílí úměrně podle průměrného počtu penzijních jednotek za rok k celkovému průměrnému počtu penzijních jednotek ve fondu.
Úplata za zhodnocení majetku (%) Výše úplaty za zhodnocení majetku uváděná v procentech z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky za rok 2018 a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky v předchozích letech vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek
Úplata za zhodnocení majetku nesmí překročit hodnoty stanovené ve statutech jednotlivých účastnických fondů , maxima jsou pak stanovena zákonem č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
Penzijní společnosti úplata za zhodnocení nenáleží v případě, že průměrná roční hodnota penzijní jednotky účastnického fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota penzijní jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku účastnického fondu.
Hodnoty pro rok 2018:
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond      0,00 %
ČSOB garantovaný účastnický fond                        0,00 %
ČSOB vyvážený účastnický fond                              0,00 %
ČSOB dynamický účastnický fond                           0,00 %
Úplata za zhodnocení majetku (Kč) Každý účastník se na celkové úplatě za zhodnocení majetku podílí úměrně podle průměrného počtu penzijních jednotek za rok k celkovému průměrnému počtu penzijních jednotek ve fondu. Pro rok 2018 se úplata rovná 0 Kč.
Roční výkonnost fondů Roční čistá výkonnost fondů uváděna jako podíl rozdílu mezi hodnotou penzijní jednotky na konci a začátku sledovaného období a hodnoty penzijní jednotky na začátku období (pro všechny účastníky stejný údaj)
Výkonnost fondů v roce 2018:
ČSOB účastnický povinný konzervativní fond    - 1,16 %
ČSOB garantovaný účastnický                                - 1,53 %
ČSOB vyvážený účastnický fond                             - 5,88 %
ČSOB dynamický účastnický fon                          - 10,09 %
Zhodnocení prostředků

Zhodnocení prostředků

4. Zhodnocení prostředků od počátku spoření
Zhodnocení prostředků Podíl výnosů z doplňkového penzijního spoření a konečného stavu prostředků
Výnosy Rozdíl mezi hodnotou prostředků ke konci období a konečného stavu zaplacených příspěvků
Výnosy včetně výnosů z TRF V případě převodu prostředků z Transformovaného fondu Stabilita se jedná o celkovou sumu výnosů
Nezainvestované prostředky Prostředky, za které dosud nebyly nakoupeny penzijní jednotky
Zhodnocení (od posledního výpisu) Podíl výnosů z doplňkového penzijního spoření v daném roce a konečného stavu prostředků, kdy výnos je vypočten jako rozdíl mezi Konečnou hodnotou účtu a Počáteční hodnotou účtu poníženou o součet všech plateb či výplat na účtu v roce 2018
Majetkový podúčet

Majetkový podúčet

3. Majetkový podúčet (v jednotkách)
Počet jednotek Počet penzijních jednotek na počátku a konci období a změna za období
Hodnota jednotky v Kč Hodnota penzijní jednotky na počátku a konci období (uváděna na 4 desetinná místa)
Hodnota majetku ve fondu Hodnota majetku v účastnickém fondu připadající na účastníka – je rovna součinu počtu jednotek a hodnoty penzijní jednotky na začátku a konci období. Změna vyjadřuje rozdíl mezi hodnotou majetku na konci a počátku období.
Peněžní podúčet

Peněžní podúčet

2. Peněžní podúčet (v Kč)
Vložené prostředky:
Příspěvky účastníka Suma příspěvků placených účastníkem, které byly použity na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku
Předplatné účastníka Suma příspěvků placených účastníkem dosud nepoužitých na úhradu sjednané výše měsíčního příspěvku
Součet příspěvků účastníka a předplatného tvoří veškeré platby uhrazené účastníkem
Příspěvky zaměstnavatele Suma příspěvků placených zaměstnavatelem ve prospěch účastníka evidovaných na osobním účtu účastníka
Státní příspěvky Suma státních příspěvků připsaná ve prospěch doplňkového penzijního spoření účastníka u PS (bez převodů) k datu uvedenému v nadpisu sloupce
Státní příspěvky za 4. čtvrtletí 2018 budou ministerstvem financí poukázány koncem února 2019
Prostředky převedené z jiné PS Celková hodnota prostředků převedených z doplňkového penzijního spoření u jiné penzijní společnosti
Prostředky převedené z transformovaného fondu Stabilita Celková výše prostředků převedených z Transformovaného fondu Stabilita (převod možný jen v rámci jedné PS)
Bonusy/náhrady Suma finančních prostředků nahrazených penzijní společností
Vyplacené prostředky:
Výplata dávek Na výplatách vyplaceno
Převod k jiné penzijní společnosti Převedeno do jiné penzijní společnosti
Souhrnné hodnoty položek peněžního podúčtu Celkový součet všech prostředků připsaných na osobní účet účastníka k prvnímu dni období (počáteční stav), k poslednímu dni období (konečný stav) a změna jednotlivých položek za dané období
Hodnota prostředků určených k výplatě či převodu k jiné PS Dosud nevyplacené prostředky připravené k výplatě či převodu do jiné penzijní společnosti
Adresní a identifikační část

Adresní a identifikační část

1a Adresní část
Adresní část Výpis odesíláme na zasílací adresu, tj. na korespondenční adresu, je-li uvedena, jinak na adresu trvalého bydliště
Pokud jste se zaregistroval/a do Penzijního portálu, obdržíte svůj výpis elektronicky do Penzijnímu portálu
1b Identifikační část
Období Období, za které se výpis generuje
Číslo smlouvy/stav 10místné číslo smlouvy
Stav smlouvy nabývá hodnot dle aktuálního stavu doplňkového penzijního spoření ¬ stav smlouvy (aktivní, ukončeno spoření, přerušení placení, odklad placení, vypořádaná)
Účastník spoření Jméno a příjmení účastníka doplňkového penzijního spoření
Identifikační číslo/Rodné číslo Rodné číslo nebo číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny, pokud nebylo rodné číslo přiděleno
Datum vzniku smlouvy Datum uvedené na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření
Počáteční hodnota účtu Stav osobního účtu k počátečnímu dni období
Konečná hodnota účtu Stav osobního účtu k poslednímu dni období
Sjednaný příspěvek účastníka Výše příspěvku sjednaná účastníkem – stav k 31. 12. 2018
Program daňové optimalizace Vyjadřuje, zda účastník sjednal program pro optimalizaci státních příspěvků a možnost uplatnění nároku na snížení základu daně z příjmu
Více o Programu daňové optimalizace
Sjednaný příspěvek zaměstnavatele Pokud na doplňkové penzijní spoření přispívá zaměstnavatel, je uveden údaj, který uvedl účastník při sepisování nebo změně smlouvy. Údaj je vyjádřen slovy: ANO, NE. Pokud je uvedena hodnota ANO, je zároveň uveden i název přispívajícího zaměstnavatele.
Zaměstnavatel Název přispívajícího zaměstnavatele
Spořicí doba Doba placení příspěvků ve prospěch účastníka v měsících
V případě převedení prostředků z transformovaného fondu je započtena pojištěná doba z penzijního připojištění, v případě převedení prostředků z účastnických fondů jiné penzijní společnosti je započtena i spořicí doba z doplňkového penzijního spoření u této společnosti
Sjednaná strategie spoření Způsob rozložení prostředků do jednotlivých účastnických fondů k 31. 12. 2018 (vyjádřeno v %)

Časté dotazy

Kdy obdržím roční výpis za rok 2019?

Plánovaný termín rozeslání ročních výpisů z doplňkového penzijního spoření je 14. - 17. ledna 2020.

Rozesílání výpisů z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita) proběhne v květnu 2020.

Pokud jste se do 31. 12. 2019 jste se zaregistroval/a do Penzijního portálu, obdržíte roční výpis elektronicky do Penzijního portálu. Ve výše uvedeném termínu ho naleznete v záložce Výpisy a dokumenty. Jakmile bude roční výpis v Penzijním portálu připraven, zašleme vám upozornění na e-mail.

Pokud jste se do Penzijního portálu nezaregistroval/a, obdržíte papírový roční výpis poštou.

Neobdržel/a jsme roční výpis, co mám dělat?

Výpis z penzijního připojištění (Transformovaný fond Stabilita) za rok 2017 budeme rozesílat na konci dubna 2019.

Výpis z doplňkového penzijního spoření za rok 2017 budeme rozesílat 29. ledna 2019.

Pokud jste roční výpis neobdržel/a, kontaktujte nás prosím jedním z níže uvedených způsobů:

 • Na informační lince 495 800 600,
           kde jsme vám k dispozici od pondělí do pátku mezi 8 – 22 hod
 • Emailem na adrese csobps@csob.cz
 • Písemně na adrese:
           ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
           Radlická 333/150,
           150 57 Praha 5
Co je to penzijní jednotka?

Penzijní jednotka představuje podíl na majetku v účastnickém fondu.

Jak se stanovuje výše penzijní jednotky?

Penzijní společnost stanovuje aktuální hodnotu penzijní jednotky jako podíl vlastního kapitálu fondu a počtu penzijních jednotek evidovaných na osobních účtech ke dni stanovení penzijní jednotky. Její výše se stanovuje jednou týdně a vyjadřuje se v českých korunách.

Kdy a jakým kurzem se mi připsané prostředky přepočtou na penzijní jednotky?

Penzijní společnost připíše na majetkový podúčet nakoupený počet penzijních jednotek ke dni připsání prostředků na účet příslušného účastnického fondu. Použije kurz platný k tomuto datu (ke dni připsání na účet účastnického fondu), i když vlastní nákup/prodej probíhá později. Popis je uveden ve statutu příslušného fondu.

Jak často se aktualizuje hodnota penzijní jednotky?

Hodnota penzijní jednotky se stanovuje jednou týdně a do 2 pracovních dnů je zveřejněna na webových stránkách společnosti.

V ročním výpise nevidím státní příspěvky (STP) za říjen, listopad a prosinec 2018

O příspěvky za čtvrté čtvrtletí 2018 jsme v lednu 2019 požádali ministerstvo financí. Ministerstvo si ověří váš nárok na státní příspěvek a do konce února 2019 zašle přiznaný státní příspěvek, který obratem připíšeme na váš účet. Výše uvedený postup je dán zákonem.

V ročním výpise nevidím platby svých příspěvků (UCA)

Nejprve si prosím zkontrolujte, že jste platby za své příspěvky odesílal/a s následujícími platebními údaji:

Doplňkové penzijní spoření

 • Číslo účtu: 210 699 0187 / 2700
 • Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
 • Specifický symbol: Vaše rodné číslo

Penzijní připojištění (Transformovaný fond Stabilita)

 • Číslo účtu: 213 031 003 / 2700
 • Variabilní symbol: Číslo vaší smlouvy
 • Specifický symbol: Vaše rodné číslo

Pokud jsou platební údaje správné, sepište prosím písemnou reklamaci, tu podepište a zašlete ji na adresu:
ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Pokud jste své příspěvky hradil/a s jinými platebními údaji, kontaktujte nás prosím písemně na výše uvedené adrese, emailem na adrese csobps@csob.cz nebo na informační lince 495 800 600. Nezapomeňte připojit informaci, z jakého účtu jste příspěvky hradil/a a pod jakými identifikačními symboly. 

V ročním výpise nevidím platby příspěvků zaměstnavatele (ZAM)

Nejprve si prosím u své mzdové účetní zkontrolujte, jestli je příspěvek zaměstnavatelem skutečně posílán.

Pokud ano, nechte si ověřit platební údaje, pod kterými je platba příspěvků zaměstnavatele vaší účtárnou odesílána. Návod, jak platit příspěvky zaměstnavatele naleznete v Pokynech pro platbu příspěvků zaměstnavatelem (pdf, 501 kB).

Pokud jsou platební údaje správné, sepište prosím písemnou reklamaci, tu podepište a zašlete ji na adresu:
ČSOB Penzijní společnost, a.s.,
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Pokud byly příspěvky zaměstnavatele hrazeny s jinými platebními údaji, kontaktujte nás prosím písemně na výše uvedené adrese, emailem na adrese csobps@csob.cz nebo na informační lince 495 800 600. Nezapomeňte připojit informaci, z jakého účtu byly příspěvky placeny a pod jakými identifikačními symboly. 

Nenašli jste, co jste hledali?